We currently have the following positions at Mechanisation, Vryburg:
MECHANIC
The incumbent will be responsible for the maintenance, debugging and repair to
agricultural equipment. The incumbent will also be responsible for the relevant
administration regarding job cards. The incumbent must be motivated and be able to work
in a disciplined manner and reports to the Workshop Controller.
The suitable candidate must be a qualified Diesel Mechanic with at least four (4) years
relevant experience. Knowledge of New Holland equipment is a prerequisite.

WORKSHOP CONTROLLER
The incumbent, who reports directly to the Manager: Western Region, shall be
responsible for the management, control and monitoring of the workshop and spares
divisions at the Vryburg business unit, which include throughput, utilisation and efficiency
of work in the workshop. Responsibilities include, controlling job cards and the allocation
of work to the mechanics, the marketing of the mechanisation workshop and spares,
preparing annual budgets and achieving budget targets, keeping of stock and control of
the store and the management of business risks within the workshop and spares division.
Relevant administrative tasks could be expected from the incumbent.
The suitable candidate must have a grade 12 Certificate with at least two (2) years’
agricultural spares experience and two (2) years’ management experience within
workshops. Experience in stock holding will count towards recommendation.
Application can only be done online on NWK’s website.

PDF

For more information please visit
www.nwk.co.za. For any queries, contact Willem Odendaal at (018) 633 1039. Visit our Facebook page
at www.facebook.com/NWKLimited
The closing date for applications is 22 February 2018. If you are not invited for an interview within two
weeks of the closing date, you can accept that your application was unsuccessful. NWK supports the
objective of the Employment Equity Act and preference will be given to applicants from the designated
groups. Candidates with disabilities are encouraged to apply. NWK reserves the right not to make an
appointment.

Ons beskik tans oor die volgende posisies by Meganisasie, Vryburg:
WERKTUIGKUNDIGE
Die posbekleër sal verantwoordelik wees vir die onderhoud, foutopsporing en herstelwerk
aan landboutoerusting. Die posbekleër sal ook verantwoordelik wees vir die relevante
administrasie wat werkskaarte aanbetref. Die posbekleër moet gemotiveerd en
gedissiplineerd kan werk en rapporteer aan die Werkswinkelkontroleerder.
Die geskikte kandidaat moet 'n gekwalifiseerde Dieselwerktuigkundige wees en oor ten
minste vier (4) jaar toepaslike ondervinding beskik. Kennis van New Holland-toerusting
is 'n vereiste.
WERKSWINKELKONTROLEERDER
Die posbekleër wat direk aan die Bestuurder: Westelike-streek rapporteer, sal
verantwoordelik wees vir die bestuur, beheer en kontrole van die werkswinkel- en
onderdele afdelings by die Vryburg bedryfspunt, wat insluit deurset, besetting en
effektiwiteit van werk in die werkswinkel. Verdere verantwoordelikehede sluit in,
kontrolering van werkskaarte en die toekenning van werk aan die werktuigkundiges, die
bemarking van die meganisasie werkswinkel en onderdele, die opstel van jaarlikse
begrotings en die bereiking van begrotingsdoelwitte, voorraadhouding en beheer oor die
stoor en die bestuur van ondernemingsrisiko’s binne die werkswinkel- en onderdele
afdelings. Daar kan ook van die posbekleër verwag word om verwante administratiewe
take te voltooi.
Die geskikte kandidaat moet in besit wees van ‘n graad 12-Sertifikaat met minstens twee
(2) jaar landbou onderdele ondervinding en twee (2) jaar bestuursondervinding binne
werkswinkels. Ondervinding in voorraadbeheer sal as ʼn aanbeveling dien.
Aansoek kan alleenlik gedoen word deur NWK se webtuiste.

PDF

Vir meer inligting besoek asseblief
www.nwk.co.za. Vir enige navrae, kontak Willem Odendaal by (018) 633 1039. Besoek ons Facebookblad
by www.facebook.com/NWKLimited
Die sluitingsdatum vir aansoeke is 22 Februarie 2018. Indien u nie binne twee weke na die
sluitingsdatum vir ‘n onderhoud genooi word nie, moet u aanvaar dat u aansoek onsuksesvol was. NWK
ondersteun die oogmerk van die Wet op Gelyke Indiensneming en gee voorkeur aan aansoekers uit die
benoemde groepe. Kandidate met gestremdhede word aangemoedig om aansoek te doen. NWK behou
die reg voor om die pos nie te vul nie.

Sorry, comments are unavailable..

Share